آیا خداوند می تواند سنگی را خلق نمایند که خودش هم نتواند بلندش کند؟

اسکرول به بالا